Deklaracja dostępności

Sinfonia Varsovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Sinfonii Varsovii.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sinfonii Varsovii
 • Adres: ul. Grochowska 272
  03-849 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org
 • Telefon: (22) 582 70 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Sinfonii Varsovii

Siedziba Sinfonii Varsovii ze względu na zabytkowe budynki, w których się znajduje w większości jest niedostępna architektonicznie.

Pawilon koncertowy Sinfonii Varsovii

Pawilon koncertowy jest dostępny dla osób z problemami z poruszaniem się. Dostępne są wejścia do pawilonu bez poziomych i pionowych barier architektonicznych. Koło pawilonu dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Zastosowano wersję kontrastową.
 • Widoczny fokus.
 • Wyróżnienie odnośników.

Inne informacje i oświadczenia

Strona będzie dalej monitorowana, poprawiana i w przyszłości udoskonalana pod względem dostępności.

 • Podpisał/a: Nina Dobaczewska
 • Opublikował/a: lukasz_g
 • Dokument z dnia: 21/10/2020
 • Publikacja dnia: 13/04/2022
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian