Statut

UCHWAŁA NR XXII/622/2019 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy i statutu Orkiestry Sinfonia Varsovia

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) uchwala się, co następuje:

 

§1. 1. Zmienia się nazwę Orkiestry Sinfonia Varsovia na nazwę: Sinfonia Varsovia.

2. Zmienia się statut Orkiestry Sinfonia Varsovia stanowiący załącznik do uchwały nr XXXVIII/995/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Orkiestry Sinfonia Varsovia (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 5087), w ten sposób, że nadaje mu się nowe brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy

  Ewa Malinowska-Grupińska

 

Pełna treść statutu dostępna jest pod LINKIEM.

 

  • Podpisał/a: Nina Dobaczewska
  • Opublikował/a: Nina Dobaczewska
  • Dokument z dnia: 12/03/2020
  • Publikacja dnia: 19/02/2021
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian