Majątek

Sinfonia Varsovia gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Mienie Sinfonii Varsovii służy wyłącznie wykonywaniu jej zadań statutowych.
Podstawą gospodarki finansowej Sinfonii Varsovii jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Przychodami Sinfonii Varsovii są:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budżetu,
4) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
5) środki uzyskane z innych źródeł

Majątek Sinfonii Varsovii stanowią:

A. Wartości niematerialne i prawne

B. Środki trwałe:

1. Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) , w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)
2. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

____

  • Podpisał/a: Nina Dobaczewska
  • Opublikował/a: Nina Dobaczewska
  • Dokument z dnia: 13/03/2020
  • Publikacja dnia: 09/07/2020
Dokument oglądany: razy

Rejestr zmian