bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sukcesywny druk siatek winylowych, plakatów, zaproszeń, programów, rollup-ów, naklejek i innych publikacji przewidywanych do realizacji w 2011 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Sukcesywny druk siatek winylowych, plakatów, zaproszeń, programów, rollup-ów, naklejek
i innych publikacji przewidywanych do realizacji w 2011 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można (bezpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego przy Pl. Defilad 1 (pok. 906) w godz. 800 - 1600 lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.sinfoniavarsovia.org
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wadium przetargowe – nie jest wymagane.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena brutto za realizację zamówienia – 100 %
Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy Pl. Defilad 1 (pok. 906).
Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2011 r. o godz. 0900.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 0915 w siedzibie zamawiającego przy Pl. Defilad 1 (pok. 906).
Termin związania ofertą – 30 dni.
Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
A) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
B) Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, iż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej 6 zamówień dotyczących sukcesywnego drukowania siatek winylowych, albumów i/lub broszur i/lub folderów zawierających zdjęcia, o wartości każdego z zamówień nie mniejszej niż 150.000 zł. brutto
C) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
D) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z ofertą należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Wykaz („Doświadczenie zawodowe” – wzór wykazu stanowi Załącznik do SIWZ),
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. B) powyżej, usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.4.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6. Dokument o którym mowa w pkt 4 i 5 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 6 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. A-D powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2, 4, powyżej.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt A-D powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
22 czerwca 2011 r.
CPV-22100000-1.

UWAGA!
SIWZ wraz załącznikami
a także pytania i odpowiedzi do SIWZ
zamieszczamy na stronie
www.sinfoniavarsovia.org w zakładce aktualności

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 22.06.2011 16:17
Dokument oglądany razy: 935
Podlega Ustawie