bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Modernizacja budynku nr 13a przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie zamieszczone w UZP
Numer ogłoszenia: 162683 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

“MODERNIZACJA BUDYNKU NR 13a PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 272 W WARSZAWIE"Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).


Zatwierdzono w dniu: 9.06.2011

Materiały przetargowe przygotowane przez
Komisję Przetargową powołaną
Zarządzeniem Nr 1/2011


1. ZAMAWIAJĄCY
Orkiestra Sinfonia Varsovia
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
sinfoniavarsovia.org@sinfoniavarsovia.org
Tel./fax 22 582 70 90

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku nr 13a przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie na potrzeby administracyjno-biurowe Orkiestry Sinfonia Varsovia.
Wspólny Słownik Zamówień:
• 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
• 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
• 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.4 Zakres prac remontowych
Zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe ścian murowanych, demontaż instalacji gazowej,
- dostosowanie budynku 13a na potrzeby administracyjno-biurowe dla orkiestry, w tym roboty ogólnobudowlane,
- wymiana instalacji elektrycznych,
- roboty instalacji sanitarnych: wod-kan,
- roboty instalacji ogrzewania.
Zakres prac nie obejmuje wymienionego w projekcie wykonawczym architektonicznym wyposażenia ruchomego (mikrofalówka, lodówka, kosz na odpady i czajnik elektryczny).
Wskazane w projektach nazwy własne należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne będą traktowane materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż podane przez zamawiającego i spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia.

3.5 Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia określa szczegółowo dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
• projekty wykonawcze,
o roboty budowlane,
o instalacje elektryczne,
o instalacje wod-kan,
o ogrzewanie elektryczne,
o przedmiar robót.
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

3.6 Roboty dodatkowe
Wszelkie roboty dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zakresu umownego, których nie obejmowały Projekty Wykonawcze i Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót oraz nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mogą być wykonane na podstawie odrębnego zamówienia dokonanego we właściwym trybie na podstawie przepisów ustawy Pzp.

3.7 Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia
Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:
 postanowienia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 dołączone istotne postanowienia przyszłej umowy,
 projekty wykonawcze,
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 przepisy prawa.

3.8 Plan organizacji budowy i harmonogram robót
Obiekt jest usytuowany na terenie zespołu podlegającego ochronie konserwatorskiej. Obiekt jest wkomponowany w istniejącą zabudowę i układ komunikacyjny na terenie. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym planu organizacji budowy pod względem BHP i ppoż. zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

3.9 Wizja lokalna
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej ustalono w dniu 14 czerwca br., w godzinach 10:00 - 13:00.

3.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.

3.11 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIA¬JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy w przypadku wystąpienia okoliczności polegających na konieczności powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.
- Wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, w tym minimum jedna o wartości 300 tys. złotych brutto i dostarczą potwierdzenia należytego wykonania tych trzech robót.
-Wykażą, że dysponują lub będą dysponowali osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. – że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena oferty.
d: Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy muszą wykonać czynności, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym każdy z Wykonawców musi spełniać warunek określony w pkt.6.2.d., pozostałe warunki określone w pkt. 6.2. mogą spełniać łącznie.

7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w pkt. 6 SIWZ Wykonawca złoży wraz z ofertą:
Lp: Nazwa dokumentu potwierdzającego: Wymagany dokument: Nr załącznika do SIWZ
1. Wzór oferty Wypełniony i podpisany formularz oferty (według wzoru ”Oferta”) Załącznik nr 1do SIWZ
2 Oświadczenie Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 2 do SIWZ
3 Oświadczenie Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ
4 Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5 Wykaz robót Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, w tym przynajmniej jedna o wartości 300 tys. złotych brutto i dostarczą potwierdzenia należytego wykonania tych trzech robót.
Załącznik nr 4 do SIWZ
6 Wykaz osób Wykaz osób, wyznaczonych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, przynajmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Załącznik nr 5 do SIWZ

7 Opłacona polisa Aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż cena oferty.
10 Informacja o podwykonawcach Informacja o podwykonawcach z podaniem nazwy, adresu i ze wskazaniem zamówienia lub części zamówienia, które podwykonawca będzie wykonywał – jeżeli dotyczy.

7.1 Ocena spełniania w/w warunków i wymogów dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

7.2 Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

7.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.4 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

8.1 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

8.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

8.4 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Janusz Czyżewski - tel. (22) 582 70 90
sinfoniavarsovia.org@sinfoniavarsovia.org

9. WADIUM:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

11.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

11.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

11.9 W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie dokumentów zgodnych z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

11.10 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

11.11 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: “MODERNIZACJA BUDYNKU NR 13a PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 272 W WARSZAWIE"
NIE OTWIERAĆ
przed 2011-06-27 godz. 10:30”

11.12 Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

11.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11.14 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 906 do dnia 2011-06-27 do godz. 10:00.

12.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

12.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2011-06-27 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 906

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

13.1 Wykonawca powinien sporządzić i przedstawić kalkulację ceny oferty zgodnie z załączonym formularzem.

13.2 Załączone do Specyfikacji przedmiary robót stanowią informację uzupełniającą i nie muszą stanowić podstawy sporządzenia oferty. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

13.3 Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy a formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczałt na podstawie art. 632 Kodeksu Cywilnego.

13.4 Cenę robót należy podać brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

13.5 Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace towarzyszące konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy, w szczególności obejmujące opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej.

13.6 Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wykonanie wszystkich robót tymczasowych potrzebnych do wykonania robót wymienionych w punkcie 3., w szczególności obejmujących wykonanie (montaż i demontaż) rusztowań oraz wszystkich konstrukcji i elementów zabezpieczających prowadzenie robót oraz obiektów zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy.

13.7 Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 100 %

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

14.3 Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta która otrzyma największą ilość punktów.

14.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

14.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

14.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

14.7 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

15.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.
b: Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c: Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
d: terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.sinfoniavarsovia.org/bip/ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

15.6 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

16.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

16.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

16.4 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

17.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c: wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d: odrzucenia oferty odwołującego.

18.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

18.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

18.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

19. AUKCJA ELEKTRONICZNA

19.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

20. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Załącznikami do SIWZ są:
Nr Nazwa załącznika:
1 Formularz „Oferta”
2 Oświadczenie o spełnianiu warunków
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4 Wykaz robót budowlanych
5 Wykaz osób

Nr Nazwa dokumentu / wzoru:
6 Istotne postanowienia umowy na roboty budowlane
7 Projekty wykonawcze:
o architektoniczny,
o instalacje elektryczne,
o instalacje wod-kan,
o ogrzewanie elektryczne
8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
9 Przedmiar robót

UWAGA!
dokumenty przetargowe - SIWZ, STWIOR, projekty wykonawcze, przedmiary
oraz
pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ
zamieszczono na stronie www.sinfoniavarsovia.org w zakładce aktualności

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 10.06.2011 17:00
Dokument oglądany razy: 1191
Podlega Ustawie