bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
Numer ogłoszenia: 73550 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Orkiestra Sinfonia Varsovia , Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 620 03 74, faks 22 620 03 74.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinfoniavarsovia.org
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: a) usługi telefonii komórkowej wraz z transmisją danych oraz usługi dostępu do poczty elektronicznej równoważne funkcjonalności systemu BlackBerry; b) dostawa urządzeń, tj.: telefonów komórkowych, terminali obsługujących usługi równoważne funkcjonalności systemu BlackBerry; c) dostawa modemów i usługi związane z pakietową transmisją danych;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
a) usługi telefonii komórkowej wraz z transmisją danych oraz usługi dostępu do poczty elektronicznej równoważne funkcjonalności systemu BlackBerry; b) dostawa urządzeń, tj.: telefonów komórkowych, terminali obsługujących usługi równoważne funkcjonalności systemu BlackBerry; c) dostawa modemów i usługi związane z pakietową transmisją danych;
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0, 32.55.24.10-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług; b. w przypadku, gdyby na rynku pojawił się nowy model produktu stanowiącego przedmiot Oferty i nowy model będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem Oferty, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot Oferty będzie dopuszczalna. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sinfoniavarsovia.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Orkiestra Sinfonia Varsovia Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Orkiestra Sinfonia Varsovia Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ w formacie  .doc i .pdf zamieszczono jako załącznik na stronie www.sinfoniavarsovia.org w zakładce aktualności

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 11.04.2011 21:58
Dokument oglądany razy: 906
Podlega Ustawie