bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup samochodu dostawczego dla Orkiestry Sinfonia Varsovia

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 200.000 €

Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup samochodu dostawczego dla
Orkiestry Sinfonia Varsovia”.

Przedmiotem zamówienia jest zakupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego, wyprodukowanego w 2012 roku przystosowanego do przewozu instrumentów muzycznych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (bezpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego przy ul. Grochowskiej 272 w godz. 800 - 1600 lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.sinfoniavarsovia.org
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wadium przetargowe nie jest wymagane.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena brutto za realizację zamówienia – 100 %
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 30 dni od daty podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Grochowskiej 272.
Termin składania ofert upływa dnia 09 sierpnia 2012 r. o godz. 0900.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2012 r. o godz. 0915 w siedzibie zamawiającego przy ul. Grochowskiej 272.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
A) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
B) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
C) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
D) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ),
2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ),
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
5. Dokument o którym mowa w pkt 3 i 4 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 5 stosuje się odpowiednio.
7. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. A-D powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3, powyżej.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1 powinien przedłożyć ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt A-D powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu
Wadium przetargowe nie jest wymagane.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
01 sierpnia 2012 r.
CPV-34136100

UWAGA!!!

SIWZ, pytania i odpowiedzi - do pobrania na stronach www.sinfoniavarsovia.org AKTUALNOŚCIACH

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 01.08.2012 16:43
Dokument oglądany razy: 816
Podlega Ustawie