bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KONKURS ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNY projekt sali koncertowej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Orkiestra Sinfonia Varsovia

ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA W WARSZAWIE SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEGO
na opracowanie koncepcji architektonicznej / koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla przedsięwzięcia:
Projekt Sali Koncertowej i zagospodarowanie architektoniczne Nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie

Konkurs prowadzony będzie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz art. 116 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Wartość konkursu przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konkurs rekomendowany jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

Na podstawie pozytywnej opinii Sądu Konkursowego
zatwierdzam:

Kierownik Zamawiającego – Organizatora Konkursu


Przewodniczący Sądu Konkursowego / Sekretarz Konkursu


1 INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM / ORGANIZATORZE KONKURS
1.1 Zamawiającym jest Orkiestra Sinfonia Varsovia - samorządowa instytucja kultury Miasta Stołecznego Warszawy, zwana również dalej w treści Regulaminu Konkursu Organizatorem Konkursu,
1.2 Organizatorem Konkursu jest Zamawiający,
1.3 Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Krzysztof Kosmala – zastępca dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia,
1.4 Adres Zamawiającego: Orkiestra Sinfonia Varsovia, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (piętro IX),

2 SPOSÓB KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM
2.1 Korespondencję w sprawie konkursu należy kierować wyłącznie na adres e-mail: konkursarchitektoniczny@sinfoniavarsovia.org lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu tj: www.sinfoniavarsovia.org/konkurs.
2.2 Jakiekolwiek naruszenie zasady anonimowości w kontakcie z Organizatorem Konkursu lub członkami Sądu Konkursowego skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika konkursu z udziału w konkursie. Praca Uczestnika konkursu wykluczonego z udziału w konkursie nie będzie rozpatrywana, a w przypadku gdyby ujawnienie naruszenia przez Uczestnika konkursu zasady anonimowości nastąpiło w trakcie lub po przyznaniu nagród w konkursie, będzie pozbawiona prawa do nagrody lub wyróżnienia, gdyby zostały jej przyznane.
2.3 Organizator konkursu będzie komunikował się z Uczestnikami konkursu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej konkursu.
3 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI KONKURSU
3.1 Informacji o konkursie udziela Sekretarz Konkursu.
3.2 Sekretarzem Konkursu jest Maciej Czeredys, email: konkursarchitektoniczny@sinfoniavarsovia.org
3.3 Uczestnicy mogą zwracać się do Organizatora konkursu w sprawie warunków dopuszczenia do udziału w konkursie nie później niż 7 dni przed upływem terminu zakończenia rejestracji za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu (to jest nie później niż do dnia 23 lipca 2010 roku), w pozostałych sprawach w I etapie Konkursu - do dnia 30 lipca 2010 roku, w II etapie Konkursu - do dnia 27 września 2010.
3.4 O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu korespondencji do Organizatora konkursu. Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia skierowane do wszystkich Uczestników konkursu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora konkursu.
3.5 Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w Regulaminie Konkursu są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Konkursu.
4 PODSTAWA PRAWNA KONKURSU
4.1 Konkurs jest prowadzony na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem Konkursu.
4.2 Zasady pracy Sądu Konkursowego zostaną przyjęte przez Sąd Konkursowy na pierwszym posiedzeniu plenarnym Sądu Konkursowego.
4.3 Konkurs rekomendowany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP jako spełniający minimalne wymagania procedury konkursowej SARP.
5 ZADANIE KONKURSOWE
5.1 Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania terenu zespołu dawnego Instytutu Weterynarii położonego przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie na potrzeby siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie projektów koncepcyjnych adaptacji istniejących budynków zabytkowych oraz zaprojektowanie głównej miejskiej sali koncertowej na 1800 miejsc.
6 CEL KONKURSU
6.1 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nowego centrum kulturalnego Warszawy – skupionego wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia. Centrum będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki poważnej i innych gatunków sztuki, lecz również miejscem spędzania czasu wolnego. Projekt konkursowy musi uwzględniać międzynarodowy, regionalny i lokalny wymiar przedsięwzięcia.
6.2 W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik konkursu bądź Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki albo zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie prac projektowych stanowiących uszczegółowienie pracy konkursowej.
6.3 Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie powinien przekroczyć 110 mln euro brutto. Powyższy koszt obejmuje całkowity koszt robót budowlanych związanych z realizacją obiektu wykonanego na podstawie projektu opracowanego w ramach pokonkursowego zamówienia publicznego. Obejmuje w szczególności koszty wzniesienia i adaptacji obiektów, ich pełnego wyposażenia oraz koszt robót związanych z zagospodarowaniem terenu.
7 FORMA KONKURSU
7.1 Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym.
7.2 Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają organizatorowi konkursu wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Sąd konkursowy dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników, którzy spełniają warunki udziału.
7.3 Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą. Z polską i angielską wersją ustawy Prawo zamówień publicznych można zapoznać się na stronie internetowej http://www.uzp.gov.pl/en/the-amendment-to-public-procurement-law/
7.4 Konkurs rekomendowany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP jako spełniający wymogi procedury konkursowej.
7.5 Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Organizator Konkursu zezwala, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe zostały złożone również w języku angielskim. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w konkursie co najmniej jednego zespołu, który złoży wniosek w języku angielskim, komunikacja organizatora konkursu i sądu konkursowego z Uczestnikami będzie prowadzona dodatkowo w języku angielskim.
8 HARMONOGRAM KONKURSU
8.1 Harmonogram konkursu przedstawia poniższa tabela; podane w tabeli terminy są ostateczne.

Udostępnienie na stronie internetowej konkursu kompletu wytycznych konkursowych i materiałów potrzebnych do projektowania najpóźniej w środę 30.06.2010
Składanie anonimowych pytań dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie do piątku 23.07.2010
Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie do 14 dni od wpłynięcia pytania; odpowiedzi na ostatnie zadane w terminie pytania zostaną zamieszczone nie później niż w środę 28.07.2010.
Rejestracja uczestników konkursu przy pomocy specjalnego formularza wniosku umieszczonego na stronie internetowej konkursu od środy 30.06.2010 do piątku 30.07.2010 do godz. 15:30
Przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych najpóźniej w piątek 6.08.2010
Nadsyłanie anonimowych pytań w I etapie Konkursu od środy 30.06.2010 do piątku 30.07.2010
Zamieszczanie odpowiedzi na pytania zadane w I etapie Konkursu na stronie internetowej Konkursu w ciągu 14 dni od zadania pytania, odpowiedzi na ostatnie zadane w terminie pytania zostaną zamieszczone nie później niż 6.08.2010
Wizje lokalne* piątek 09.07.2010, piątek 23.07.2010, piątek 7.08. 2010
Termin zakończenia przyjmowania prac konkursowych składanych bezpośrednio w siedzibie organizatora – I etap Konkursu piątek 3.09.2010 godz. 23:59
Najpóźniejszy termin wysyłki prac konkursowych pocztą lub firmą kurierską – etap I piątek 3.09.2010 godz. 23:59
Termin zakończenia przyjmowania prac nadanych pocztą lub firmą kurierską w terminie do 3.09. 2010, do godz. 15:30 środa 8.09.2010
Posiedzenie sądu konkursowego 17-19.09.2010
Zamieszczenie na stronie internetowej Konkursu informacji o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w II etapie Konkursu 20.09.2010
Nadsyłanie anonimowych zapytań w II etapie Konkursu do poniedziałku 27.09.2010
Umieszczanie na stronie internetowej konkursu odpowiedzi na pytania zadane w II etapie do soboty 2.10.2010.
Termin zakończenia przyjmowania prac konkursowych składanych bezpośrednio w siedzibie organizatora – II etap Konkursu piątek 29.10.2010 godz. 23:59
Najpóźniejszy termin wysyłki prac konkursowych pocztą lub firmą kurierską –
II etap Konkursu piątek 29.10.2010 godz. 23:59
Termin zakończenia przyjmowania prac nadanych pocztą lub firmą kurierską w terminie do 29.10. 2010, do godz. 15:30 piątek 5.11. 2010
Posiedzenie sądu konkursowego 12-14.11.2010
Ogłoszenie wyników konkursu niedziela 14.11.2010

*w sprawie ustalenia innego terminu wejścia na teren zespołu należy wysłać wniosek na adres e-mail organizatora konkursu z podaniem preferowanych dat i godzin odwiedzin.

8.2 Zawarte w tabeli w pkt 8.1 daty i godziny są datami i godzinami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8.3 Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2010r.
8.4 O dokładnym miejscu i terminie konferencji prasowej, na której nastąpi ogłoszenie wyników, Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej konkursu. Z otwarcia Kopert identyfikacyjnych zostanie sporządzony protokół. W momencie ogłoszenia wyników Konkursu ujawnione zostaną wszystkie zespoły autorskie.
9 NAGRODY W KONKURSIE
9.1 Organizator konkursu przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac zaprezentowanych w II etapie konkursu.
9.2 O rodzaju i wysokości nagród decyduje Jury Konkursu w oparciu o kryteria oceny wskazane w Ogłoszeniu o konkursie i Regulaminie Konkursu.
9.3 Fundusz nagród pieniężnych i wyróżnień wynosi 556 000 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) zł brutto, z czego pierwsza nagroda dla najlepszej pracy konkursowej wynosi 200 000 (dwieście tysięcy) zł brutto.

9.4 Organizator gwarantuje wypłatę całej puli nagród.
9.5 Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Jury Konkursu najlepiej spełnił kryteria oceny prac konkursowych.
9.6 Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom, którzy po uszeregowaniu prac przez sąd konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie.
9.7 Organizator Konkursu może przyznać równorzędne wyróżnienia w wysokości 25000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł brutto Uczestnikom II etapu Konkursu, którzy nie otrzymali nagrody w Konkursie.
9.8 Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Organizator zawiadomi również bezpośrednio Uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe w II etapie konkursu, informując jednocześnie o czasie trwania wystawy prac konkursowych, o terminie publicznej dyskusji pokonkursowej oraz o terminie, od którego będzie możliwe odbieranie prac konkursowych po zakończeniu ich publicznej prezentacji. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu Organizator przekaże ogłoszenie o jego wynikach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
9.9 Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez osobę uprawnioną i publikacji ogłoszenia o wyniku konkursu.
9.10 Organizator zamierza zaprosić autora pracy najlepszej lub autorów prac najlepszych do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, odpowiednio w trybie zamówienia z wolnej ręki albo negocjacji bez ogłoszenia. Decyzja o terminie zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzależniona jest od wysokości środków finansowych w budżecie zamawiającego na 2011 rok
9.11 Wystawa i dyskusja pokonkursowa. Organizator konkursu zorganizuje dyskusję pokonkursową, wystawę prac konkursowych oraz planuje przygotowanie wydawnictwa pokonkursowego w formie folderu lub katalogu.
9.12 Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą zwracane Uczestnikom konkursu na ich wniosek i koszt po przedstawieniu pokwitowania złożenia pracy nie wcześniej niż dwa miesiące po ogłoszeniu wyników konkursu. Nienagrodzone prace konkursowe, których autorzy nie złożą wniosku o ich zwrot w terminie do 15 lutego 2011 roku zostaną zniszczone.
10 DEPOZYT NOTARIALNY
10.1 Z chwilą protokolarnego otwarcia prac, koperty z wnioskami o dopuszczenie do udziału w konkursie i z kartami identyfikacyjnymi uczestników, Sekretarz Konkursu składa do depozytu notarialnego, gdzie pozostają przechowane do chwili ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Depozyt zapewnia notariusz Joanna Szeszkowska.
11 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
11.1 Dla ograniczenia możliwości wystąpienia błędu w rozstrzygnięciu konkursu Uczestnikom Konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych.
11.2 Z treścią ustawy - Prawo zamówień publicznych można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
12 SĄD KONKURSOWY
12.1 Sąd konkursu składa się z: Jury Konkursu oraz Zespołu do spraw formalno – prawnych.
12.2 Jury konkursu stanowi ( w kolejności alfabetycznej):
Eckhard Kahle – fizyk-akustyk, muzyk (Bruksela)
Tomasz Konior – architekt (Katowice)
Marek Kraszewski – dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Andrzej Krzyżanowski- muzyk (Warszawa)
Janusz Marynowski – muzyk, dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia (Warszawa)
Bohdan Paczowski – architekt (Luksemburg) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Rudy Ricciotti- architekt (Bandol, Francja)
Małgorzata Rozbicka – architekt, historyk architektury (Warszawa)
Jerzy Szczepanik-Dzikowski – architekt (Warszawa)
Piotr Śmierzewski – architekt (Koszalin)
Hubert Trammer – architekt (Lublin) – Sędzia Referent
12.3 Organizator Konkursu powołał Zastępców Sędziów Konkursowych w osobach:
Grzegorz Stachurski – muzyk, (Warszawa);
Marlena Wolnik – architekt, (Katowice);
12.4 Organizator Konkursu powołał Komisję Sędziego Referenta w składzie (w kolejności alfabetycznej):
Maciej Bojarczuk – architekt (Tomaszów Lubelski);
Leszek Włochyński – architekt (Warszawa).
12.5 Do zadań Jury Konkursu należy:
(a) opiniowanie regulaminu konkursu i projektu ogłoszenia o konkursie,
(b) opracowanie informacji o pracach konkursowych,
(c) ocena prac w etapie I i kwalifikacja Uczestników do etapu II,
(d) wskazanie w II etapie prac, które powinny być nagrodzone i wyróżnione wraz z rodzajem i wysokością nagród,
(e) wyłonienie najlepszej pracy,
(f) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu oraz
(g) przedstawienie wyników do zatwierdzenia przez uprawionego przedstawiciela organizatora konkursu.
12.6 Szczegółowy zakres i podział obowiązków Jury Konkursu zostanie określony przez Sąd Konkursowy na pierwszym posiedzeniu plenarnym Sądu Konkursowego w postaci Regulaminu Pracy Sądu Konkursowego, który z chwilą jego przyjęcia stanowić będzie część Regulaminu Konkursu.
12.7 Zespół do spraw formalno – prawnych tworzą:
Maciej Czeredys (architekt, Sekretarz Konkursu);
Eliza Niewiadomska (prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych);
Natalia Staszczak (pracownik Orkiestry Sinfonia Varsovia)
Joanna Szeszkowska (notariusz),
12.8 Do zadań zespołu do spraw formalno – prawnych należy:
(a) ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
(b) zapewnienie anonimowości informacji o uczestnikach konkursu i pracach konkursowych, przy czym prace złożone w konkursie pozostają w pełni anonimowe do rozstrzygnięcia II etapu konkursu;
(c) czuwanie w imieniu Organizatora Konkursu nad zgodnością przebiegu konkursu z regulaminem konkursu i innymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
12.9 Jeżeli zajdzie taka konieczność, wyłącznie członkowie zespołu do spraw formalno – prawnych posiadać będą dostęp do danych osobowych Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie.
13 PRZEDMIOT KONKURS
13.1 Obszar objęty konkursem to nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Grochowskiej 272, obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 24, o powierzchni ok. 26074 m²2.
13.2 Przedmiotem pracy konkursowej w etapie I jest wykonanie: koncepcji zagospodarowania terenu nieruchomości z ukazaniem powiązań funkcjonalno – przestrzennych z najbliższymi przestrzeniami publicznymi,
(a) koncepcji architektonicznej adaptacji i modernizacji przewidzianej do zachowania zabudowy (5 obiektów zabytkowych) z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w załączniku A do Regulaminu konkursu,
(b) koncepcji architektonicznej nowej zabudowy, a w szczególności obiektu nowej sali koncertowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w załączniku A do Regulaminu konkursu;
13.3 Przedmiotem pracy konkursowej w etapie II jest wykonanie w oparciu o rozwiązania przedstawione w etapie I konkursu:
(a) rozwiniętej koncepcji zagospodarowania terenu;
(b) rozwiniętej koncepcji architektonicznej adaptacji i modernizacji przewidzianej do zachowania zabudowy (5 obiektów zabytkowych) z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w załączniku A do Regulaminu konkursu wraz z przedstawieniem odpowiednich rysunków detalu architektonicznego, zastosowanych rozwiązań materiałowych itp. oraz
(c) opracowanie rozwiniętej koncepcji architektonicznej nowej zabudowy, a w szczególności obiektu nowej sali koncertowej z przedstawieniem odpowiednich rysunków detalu architektonicznego, zastosowanych rozwiązań materiałowych itp. z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w załączniku A do Regulaminu konkursu.,
14 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRAC
14.1 Prace konkursowe w etapie I należy prezentować w następujący sposób:
(a) dwie lekkie sztywne plansze o formacie B0 tj. 100x70 cm w układzie poziomym (krajobrazowym) o zawartości, która będzie:
• w możliwie najpełniejszy sposób ukazywać wizję projektową całości zespołu oraz jego poszczególnych elementów
• przedstawiać w czytelny i możliwie szczegółowy sposób rozwiązania dotyczące sali koncertowej
• ukazywać relacje zespołu z otoczeniem.
(b) Na planszach powinny znaleźć się między innymi następujące elementy:
• rysunek koncepcji zagospodarowania terenu wykonany na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali nie mniejszej niż 1:1000 wraz z przekrojami A-A i B-B wg oznaczenia na mapie sytuacyjno - wysokościowej, zaleca się umieszczenie koncepcji zagospodarowania terenu w lewej części planszy,
• w odniesieniu do obiektu projektowanej sali koncertowej: co najmniej jeden rzut (reprezentatywnej) kondygnacji, co najmniej jedna charakterystyczna elewacja oraz dwa charakterystyczne przekroje z ukazaniem najbliższego otoczenia,
• w odniesieniu do pozostałej zabudowy wybrane rzuty, przekroje, elewacje według decyzji uczestnika,
• wizualizacje i inne elementy niezbędne do czytelnego i przekonywającego przedstawienia idei projektowej.
(c) broszura w formacie A3 zawierająca wydrukowane w tym formacie wszystkie plansze oraz opis na dwóch stronach formatu A4 lub jednej formatu A3. Uczestnik konkursu ma swobodę w zakresie zawartości opisu niemniej jednak ta część winna stanowić komentarz, dopełnienie części graficznej etapu I, w sposób przejrzysty i możliwie najpełniejszy opisywać wizję, ideę projektową całości zespołu, jego poszczególnych elementów i ich relacje z otoczeniem.
(d) płyta CD lub DVD zawierająca zapis elektroniczny w formacie PDF następujących elementów:
• planszy 100x70 cm
• czytelnego pomniejszenia planszy 100x70 cm do formatu A3;
• opisu.
14.2 Prace konkursowe w etapie II należy prezentować w następujący sposób:
(a) nie więcej niż sześć lekkich, sztywnych plansz o formacie 100x70 w układzie poziomym (krajobrazowym) zawierających następujące elementy:
• koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z przekrojami A-A i B-B wg oznaczenia na mapie sytuacyjno- wysokościowej,
• rzuty wszystkich kondygnacji nowo projektowanej i adaptowanej zabudowy w skali 1:200 (z podaniem powierzchni i nazw poszczególnych pomieszczeń),
• dwa przekroje (wzdłużny i poprzeczny) przez obiekt nowej sali koncertowej w skali 1:200,
• inne charakterystyczne wybrane przekroje w skali 1:200,
• rozwinięcia wszystkich elewacji nowo projektowanej zabudowy z ukazaniem ich kolorystyki i przyjętych rozwiązań materiałowych w skali 1:200,
• w odniesieniu do zabudowy adaptowanej (istniejącej) wybrane, charakterystyczne elewacje z ukazaniem ich kolorystyki i przyjętych rozwiązań materiałowych, w skali 1:200,
• perspektywy i/lub wizualizacje niezbędne do czytelnego i przekonywającego przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca i kąta danego ujęcia na rysunku koncepcji zagospodarowania terenu; obligatoryjne są wizualizacje foyer nowej sali koncertowej, wizualizacje wnętrza nowej sali koncertowej oraz dwie wizualizacje całości zespołu z „lotu ptaka”,
• fragmenty/detale elewacji - widok i przekrój w skali 1:50 (lub w skali większej np. 1:20), umożliwiające zrozumienie przyjętych rozwiązań materiałowo – technicznych poszczególnych obiektów,
• oznakowanie części zabudowy: nowych, starych i przeznaczonych do wyburzenia;
(b) makieta zespołu w skali 1:200 obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 24, ukazująca wnętrze nowej sali koncertowej, makieta może być zarówno monochromatyczna jak i ukazująca przewidzianą w projekcie kolorystykę, uznaniu autorów pozostawia się także decyzję odnośnie uwzględnienia przeszkleń, ażurów itp.;
(c) broszura w formacie A3 zawierająca wydrukowane w tym formacie wszystkie plansze oraz opis, którego objętość nie powinna przekraczać 10 stron (razem 14000 znaków) nie wliczając stron kosztorysu. Zaleca się ponumerowanie stron opisu koncepcji.
(d) Opis powinien zawierać:
• szczegółowy opis koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu zespołu oraz innych założeń, w tym powiązań z terenami sąsiadującymi, a zwłaszcza przestrzeniami publicznymi,
• opis materiałowy i bilans powierzchni w tabeli programowej,
• opis elementów koncepcji trudnych do pokazania na rysunkach,
• tabelaryczne zestawienie powierzchni projektowanych,
• określenie kosztów realizacji całego przedsięwzięcia pod klucz: projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej, modernizacji istniejącej zabudowy i budowy nowych obiektów z pełnym wyposażeniem. Dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi rysunkami pod warunkiem zmieszczenia ich w ramach objętości 10 stron.
(e) płyta CD lub DVD zawierająca zapis elektroniczny w formacie PDF następujących elementów:
• wszystkich plansz w formacie 100x70 cm
• czytelnych pomniejszeń plansz 100x70 do formatu A3
• opisu
14.3 Materiały wykraczające poza powyższy zakres pracy konkursowej nie będą rozpatrywane.
14.4 Program zawierający wytyczne urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne, akustyczne oraz inne istotne wymagania programowe zawiera załącznik A do Regulaminu Konkursu stanowiący integralną część niniejszego regulaminu.
14.5 Inwentaryzację architektoniczną wraz z mapą sytuacyjno - wysokościową w formacie cad, dokumentację fotograficzną i inne materiały zawiera załącznik B do Regulaminu Konkursu stanowiący integralną część niniejszego regulaminu.
14.6 Każdy z elementów pracy konkursowej (plansze, broszura, makieta, włącznie z plikami na CD/DVD), koperta z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie i z kartą identyfikacyjną uczestnika mogą być oznakowane wyłącznie dewizą.
14.7 Karta identyfikacyjna uczestnika musi być załączona do pracy konkursowej w każdym z etapów konkursu w oryginale w zamkniętej kopercie identyfikacyjnej i musi być podpisana przez uczestnika konkursu oraz przez wszystkie osoby współpracujące w opracowaniu pracy konkursowej, które uczestnik konkursu zobowiązany jest wskazać w karcie identyfikacyjnej uczestnika z określeniem charakteru ich współpracy.
14.8 Uczestnicy konkursu zaproszeni do przedstawienia pracy konkursowej w II etapie konkursu złożenia wraz z pracą konkursową w II etapie w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „PREZENTACJA ZESPOŁU” oraz tą samą dewizą co praca konkursowa, płyty CD lub DVD zawierającej zapis elektroniczny w formacie PDF lub JPG następujących elementów:
• fotografii autora/zespołu autorskiego pracy konkursowej/lidera zespołu autorskiego;
• biogramu autora/biogramów autorów pracy konkursowej/lidera zespołu autorskiego; i/lub notki prezentującej pracownię architektoniczną/grupę projektową,, w której powstał projekt
• numeru telefonu, pod którym autor pracy konkursowej/lidera zespołu autorskiego będzie dostępny w dniu ogłoszeniu werdyktu Jury Konkursu;
• fotografii członków zespołu autorskiego i/lub współpracowników (opcjonalnie).
14.9 Wymienione powyżej informacje powinny zostać sporządzone w taki sposób, aby możliwe było ich opublikowanie na stronie internetowej konkursu w dniu ogłoszenia werdyktu Jury Konkursu.
15 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
15.1 Warunki uczestnictwa. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób spełniających wymagania uczestnictwa, posiadających wiedzę z dziedziny organizowania przestrzeni oraz zdolność rozwiązania zadania i jego prezentacji w zakresie i w formie określonych w Regulaminie Konkursu.
15.2 W konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, a także zapewnią należyte wykonanie zamówienia publicznego, jeżeli po rozstrzygnięciu konkursu zostanie im udzielone zamówienie publiczne konkursu, na uszczegółowienie pracy konkursowej.
15.3 Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto:
(a) jest niezależny od organizatora konkursu;
(b) jest niezależny od Jury konkursu;
(c) jest architektem,
(d) jest autorem lub współautorem pracy konkursowej, którą zgłasza do konkursu;
(e) wskaże w karcie identyfikacyjnej wszystkie osoby współpracujące przy wykonaniu pracy i charakter ich współpracy;
(f) nie podlega wykluczeniu od udziału w konkursie.
15.4 Wykluczenie z udziału w konkursie. Wykluczonym z uczestnictwa w konkursie, z konsekwencją wykluczenia pracy konkursowej z oceny w konkursie jest każdy, kto:
(a) jest pracownikiem lub współpracownikiem organizatora konkursu;
(b) jest członkiem Sądu Konkursowego;
(c) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem konkursu;
(d) posłuży się przy wykonaniu pracy konkursowej osobami uczestniczącymi w przygotowaniu konkursu lub ustaleniu warunków konkursu.
(e) w stosunku do Organizatora Konkursu, członków Sądu Konkursowego, ich zastępców prawnych, lub członków organów zarządzających lub organów nadzorczych pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
(f) w stosunku do Organizatora Konkursu lub członków Sądu Konkursowego, ich zastępców prawnych lub członków organów zarządzających lub organów nadzorczych przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia;
(g) pozostaje z Organizatorem Konkursu lub członkami Sądu Konkursowego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
15.5 Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem.
15.6 Uczestnikiem konkursu może być dowolny zespół osób fizycznych lub prawnych, jeżeli każda z nich spełnia wymagania określone dla uczestnika konkursu, a liderem zespołu współautorów jest architekt i podział nagrody pozostaje wewnętrzną sprawą zespołu.
15.7 Dopuszcza się zmiany składu zespołu uczestnika konkursu między I-etapem i II-etapem konkursu.
16 SKŁADANIE WNIOSKÓW I DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
16.1 Rejestracja uczestników Zgłoszenie uczestnictwa i dopuszczenie do udziału w konkursie następuje przez przesłanie w terminach od środy 30 czerwca 2010 r. do piątku 30 lipca 2010 r. do godz. 15:30 prawidłowo wypełnionego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie,
16.2 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być wysłany poprzez wypełnienie specjalnego formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej konkursu i musi zawierać:
(a) nazwę, adres i dane kontaktowe uczestnika konkursu;
(b) wymagane oświadczenia o spełnianiu warunków konkursu;
16.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie Uczestnicy składają we Wniosku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w konkursie, wypełnione przy pomocy specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu.
16.4 Sposób reprezentacji Uczestnika konkursu. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia Wniosku oraz oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu Konkursu. W takim przypadku pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika. Osobą uprawnioną jest Uczestnik, jeżeli jest osobą fizyczną lub osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem.
16.5 Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Przystępując do konkursu każdy z Uczestników składa oświadczenie, iż w przypadku nagrodzenia jego pracy przenosi na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
16.6 Złożenie wniosku. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinien być wypełniony, przy pomocy formularza określonego na stronie internetowej konkursu, a następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Uczestnika konkursu. Elektroniczną kopię Wniosku należy przesłać Organizatorowi Konkursu, zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu Wniosku. Jeden oryginalny egzemplarz wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami należy załączyć do pracy konkursowej w I etapie konkursu w oryginale, w zamkniętej kopercie identyfikacyjnej, razem z oryginałem pełnomocnictwa (jeżeli udzielenie pełnomocnictwa miało miejsce). Drugi oryginalny egzemplarz wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami należy zachować przez cały czas trwania konkursu.
16.7 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa o godzinie 15:30 (czasu obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) w dniu 30 lipca 2010 r.
16.8 Wycofanie Wniosku lub wprowadzenie zmian może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku.
16.9 Organizator konkursu poinformuje o liczbie nadesłanych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej konkursu do dnia 6.08.2010 r. W komunikacie Organizator Konkursu poda liczbę prawidłowo złożonych wniosków oraz informację, o krajach pochodzenia Uczestników konkursu.
16.10 Uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo złożyli wnioski wraz ze wszystkimi oświadczeniami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w konkursie.
16.11 Organizator Konkursu potwierdzi dopuszczenie do udziału w konkursie przesyłając Uczestnikom konkursu zaproszenie do składania prac konkursowych, drogą elektroniczną, z zachowaniem zasady anonimowości.
16.12 Ostateczna weryfikacja zdolności autorów nagrodzonych prac do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi z chwilą uchylenia anonimowości uczestników konkursu, po rozstrzygnięciu konkursu.
17 SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH
17.1 Uczestnik może nadesłać na konkurs wyłącznie jedną pracę konkursową w każdym etapie konkursu.
17.2 Miejsce i termin składania prac konkursowych. Kompletna praca konkursowa musi być wysłana pocztą lub złożona w siedzibie organizatora konkursu mieszczącej się w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, w terminach zgodnych z Harmonogramem Konkursu, według czasu obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z zachowaniem zasad anonimowości. Osobiste doręczenie pracy konkursowej pod tym adresem jest możliwe w godzinach 9:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. W dniach upływu terminu składania prac w poszczególnych etapach (piątek 3 września 2010 roku (I etap) i piątek 29 października 2010 roku (II etap) ich doręczenie będzie możliwe w godzinach 9:00-23:59.
17.3 Prace złożone lub wysłane po terminach określonych Harmonogramem Konkursu, w albo doręczone pocztą do siedziby Organizatora Konkursu po upływie 7 dni od upływu właściwego terminu na składanie prac konkursowych nie będą podlegać ocenie Jury konkursu, a Organizator Konkursu odmówi ich przyjęcia, zwracając je nadawcy na jego koszt.
17.4 Wycofanie pracy konkursowej złożonej przez Uczestnika może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac i po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania złożenia pracy, wystawionego przez organizatora tylko osobiście lub przez osoby mające prawo reprezentować uczestnika.
17.5 Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania prac i musi być przeprowadzone z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA / UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ”.
17.6 Sposób składania prac konkursowych. Dewiza. Na żadnej z plansz opracowania graficznego, stron opisu pracy konkursowej, jak i jej opakowaniu nie można umieszczać opisów lub znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. Prace konkursowe zawierające oznaczenia, o których mowa powyżej, nie będą podlegać ocenie w ramach konkursu i zostaną odrzucone. Praca (opakowanie zewnętrzne, wszystkie plansze oraz część opisowa i elektroniczna) musi być oznaczona sześcioznakowym ciągiem cyfr i liter, dalej zwanym DEWIZĄ. Dewizę należy umieścić na wszystkich elementach pracy (zaleca się, aby był to prawy górny róg). Do pracy (etap I i etap II) należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania), zawierającą kartę identyfikacyjną oznaczoną Dewizą i zawierającą informacje o składzie autorskim. Prace należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania, oznaczonych Dewizą oraz opatrzonych napisem „KONKURS”.
17.7 W I etapie konkursu Uczestnicy składają zamknięte opakowanie zawierające:
(a) dwie plansze formatu 100x70 cm
(b) broszurę w formacie A3 zawierającą wydrukowane w tym formacie wszystkie plansze oraz opis na dwóch stronach formatu A4 lub jednej formatu A3
(c) płytę CD lub DVD zawierającą zapis elektroniczny w formacie PDF: planszy 100x70 cm, czytelnego pomniejszenia planszy 100x70 cm do formatu A3; opisu.
(d) zamkniętą kopertę zawierającą wypełnioną kartę identyfikacyjną.
Każdy z elementów znajdujących się wewnątrz opakowania musi być oznaczony dewizą. Zawartość planszy i broszury określa punkt 14.1. niniejszego Regulaminu.
17.8 W II etapie konkursu Uczestnicy składają dwa zamknięte opakowania zawierające:
(a) opakowanie zawierające makietę całego zespołu w skali 1:200
(b) opakowanie zawierające:
• nie więcej niż sześć plansz formatu 100x70cm
• broszurę w formacie A3 zawierającą wydrukowane w tym formacie wszystkie plansze oraz opis, którego objętość nie powinna przekraczać 10 stron (razem 14000 znaków) nie wliczając stron kosztorysu.
• płytę CD lub DVD zawierającą zapis elektroniczny w formacie PDF: wszystkich plansz w formacie 100x70 cm, czytelnych pomniejszeń plansz 100x70 do formatu A3, opisu
• zamkniętą kopertę zawierającą wypełnioną kartę identyfikacyjną
• zamkniętą kopertę z napisem „PREZENTACJA ZESPOŁU” zawierającą płytę CD lub DVD prezentującą zespół autorski, zawartość płyty została szczegółowo określona w punkcie 13.8 niniejszego regulaminu
Każdy z elementów znajdujących się w opakowaniach musi być oznaczony dewizą. Zawartość planszy i broszury oraz sposób wykonania makiety określa punkt 14.2. niniejszego Regulaminu.,
17.9 Wymóg anonimowości. Uczestnik nie może być wskazany, jako nadawca przesyłek z kartą identyfikacyjną i pracą konkursową oraz na zwrotnych potwierdzeniach ich odbioru. W tym celu uczestnik konkursu powinien ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnikiem uczestnika konkursu nie może być inny uczestnik konkursu. Na opakowaniu przesyłki nie można umieszczać nazw oraz znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem przesyłki pokrywa Uczestnik konkursu przed jej nadaniem. Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów. W przypadku przesyłki międzynarodowej, uczestnik musi upewnić się w placówce pocztowej lub w firmie kurierskiej, iż zostaną przez nie załatwione wszelkie formalności związane z transportem międzynarodowym (formalności celne, deklaracja wartości, ubezpieczenie od kosztów dodatkowych czynności celnych itd.).
18 OCENA PRAC KONKURSOWYCH
18.1 Oceny prac dokonuje Jury Konkursu na posiedzeniach zamkniętych.
18.2 Do oceny w konkursie może być dopuszczona wyłącznie praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości i jest zgodna z celem konkursu, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna, by przeprowadzić jej ocenę.
18.3 Kryteria oceny prac konkursowych: funkcjonalność, w szczególności zapewnienie właściwych warunków akustycznych
(a) integralność kompozycji całości
(b) sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych
(c) wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta stołecznego Warszawy
(d) zapewnienie bezpieczeństwa
(e) ekonomika budowy i eksploatacji
Kryteria wymienione powyżej są rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej.
18.4 Jury Konkursu rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych. Jury Konkursu w II etapie konkursu jest zobowiązane wskazać pracę najlepszą i przyznać jej pierwszą nagrodę w konkursie. Jury określa także (w ramach funduszu nagród) liczbę i wysokość pozostałych nagród, jak również przesunięcia w podziale nagród na wypadek, gdyby któraś z nagrodzonych prac została uznana za nieważną.
18.5 Do II etapu konkursu Jury Konkursu zakwalifikuje maksymalnie dziesięciu spośród Uczestników konkursu, którzy przedstawili prace konkursowe w I etapie konkursu.
18.6 Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac w oparciu o dane zawarte w karcie identyfikacyjnej. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do udziału w konkursie, taka praca zostanie uznana za nieważną.
18.7 Sąd Konkursowy sporządzi opinie o pracach konkursowych oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, wytyczne merytoryczne i zalecenia w odniesieniu do wszystkich nagrodzonych prac konkursowych.
18.8 Uczestnik konkursu składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że w przypadku uzyskania zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uwzględni zalecenia Sądu Konkursowego, w zakresie w jakim zostaną one zatwierdzone przez Zamawiającego.
19 PRAWA AUTORSKIE DO PRACY KONKURSOWEJ
19.1 Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać autorskich praw majątkowych i praw osobistych Uczestników.
19.2 Przystępując do udziału w konkursie, każdy z Uczestników konkursu składa oświadczenie, iż:
(a) w przypadku nagrodzenia jego pracy konkursowej przenosi na Organizatora Konkursu własności nośnika pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu;
(b) pod rygorem zwrotu nagrody pieniężnej zawrze z Zamawiającym umowę o uszczegółowienie pracy konkursowej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu chyba, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Uczestnika konkursu;
(c) akceptuje pola eksploatacji autorskich praw majątkowych dla przedmiotu zamówienia pokonkursowego, określone w Regulaminie Konkursu.
19.3 Organizator ma prawo do prezentacji wszystkich prac konkursowych i podania danych identyfikujących Uczestników konkursu, bez zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia dla Uczestników konkursu, co Uczestnicy akceptują przystępując do konkursu.
19.4 Autor pracy najlepszej, nagrodzonej pierwszą nagrodą w konkursie oraz autorzy pozostałych prac konkursowych, nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie, przenoszą na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z prac konkursowych, w zakresie, o którym mowa poniżej oraz udzielają organizatorowi wyłącznego prawa do zezwalania na wykorzystanie autorskich praw zależnych.
19.5 Organizator konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe w dniu wypłacenia nagrody autorowi pracy konkursowej.
19.6 Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:
(a) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, techniką drukarską, techniką video,
(b) publiczne odtwarzanie, wystawianie,
(c) nadawanie, reemitowanie,
(d) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
(e) użyczanie, najem.
19.7 Autor pracy najlepszej, nagrodzonej pierwszą nagrodą w konkursie oraz autorzy pozostałych prac konkursowych, nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie zachowują nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z projektów będących przedmiotem autorskich praw majątkowych Zamawiającego w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, referencyjnych i promocyjnych.
20 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU
20.1 Po rozstrzygnięciu konkursu Organizator konkursu może powołać Komisję Przetargową, której zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia z autorem najlepszej pracy konkursowej umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.
20.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone w drodze negocjacji z autorem najlepszej pracy konkursowej w trybie zamówienia z wolnej ręki. W przypadku nie dojścia w terminie 6 miesięcy do rozpoczęcia rozmów ani do udzielenia zamówienia z winy nagrodzonego uczestnika, dodatkową nagrodą będzie zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia autorów kolejno nagrodzonych prac.
20.3 Aby dopuszczalne było zawarcie z autorem nagrodzonej pracy konkursowej umowy w sprawie zamówienia publicznego na uszczegółowienie pracy konkursowej autor/ autorzy nagrodzonych prac konkursowych zobowiązani są spełniać warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 tej ustawy.
20.4 W celu ustalenia, że autor / autorzy nagrodzonych prac konkursowych nie podlegają wykluczeniu od udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są najpóźniej w dniu rozpoczęcia negocjacji z Zamawiającym, przedstawić następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty, lub ich odpowiedniki właściwe dla kraju pochodzenia Uczestnika konkursu:
(a) Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
(a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
(b) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
(c) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
(d) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
20.5 Autor / autorzy nagrodzonych prac konkursowych, zaproszeni do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą zobowiązani wykazać, że spełniają następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
(a) jest architektem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisem art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2003r, Nr 207 poz. 2016 z późń. zm.), będącym członkiem Izby Architektów RP lub posiada w zespole architekta, spełniającego powyższe wymagania;
(b) posiada doświadczenie zawodowe w postaci wykonania co najmniej jednego zamówienia na prace projektowe dotyczące obiektu, odpowiadającego cechami obiektowi będącemu przedmiotem konkursu lub posiada w zespole architekta, spełniającego powyższe wymagania;
(c) dysponuje niezbędnym personelem dla wykonania zamówienia.
20.6 W celu potwierdzenia, że autor / autorzy nagrodzonych prac konkursowych spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są najpóźniej w dniu rozpoczęcia negocjacji z Zamawiającym, przedstawić następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty:
(a) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez laureata tytułu architekta,
(b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu architekta przez co najmniej jednego z członków zespołu laureata, jeżeli jest wymagane w kraju jego pochodzenia lub zamieszkania albo posiadanie uprawnień projektanta do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej określone przez polskie prawo budowlane,
(c) skład zespołu laureata z charakterystyką potencjału ekonomicznego, technicznego i osobowego, spełniający wymagania Zamawiającego przedstawione w Regulaminie konkursu;
(d) kopie dokumentów stwierdzających inne kwalifikacje zawodowe posiadane przez członków zespołu laureata i ich pracowników w zawodach technicznych związanych z wykonaniem zamówienia albo posiadanie uprawnień projektowych lub wykonawczych bez ograniczeń w specjalnościach określonych przez polskie prawo budowlane;.
(e) aktualne odpisy z właściwych rejestrów lub zaświadczenia o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej, dla każdego z członków zespołu, których to dotyczy;
(f) odpis umowy łączącej laureata z członkami zespołu, jeżeli jest inna niż stosunek pracy lub umowa spółki wskazanej w wymienionym wyżej odpisie z rejestru;
(g) krótka prezentacja najbardziej reprezentatywnej dla przedmiotu konkursu realizacji zaprojektowanej przez laureata lub członków zespołu autorskiego lub pod ich kierunkiem (maksymalnie 2 strony każda, opis parametrów i ilustracje).
21 ZAKRES I WARUNKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USZCZEGÓŁOWIENIE PRACY KONKURSOWEJ
21.1 Przedmiotem umowy zawartej przez organizatora konkursu z Uczestnikiem, którego praca zostanie nagrodzona, zwanym dalej Projektantem, będzie:
(a) wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem w imieniu organizatora konkursu niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę;
(b) opracowanie specyfikacji technicznej i innych specjalistycznych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót „pod klucz”,
(c) wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych,
(d) sprawowanie nadzorów autorskich w toku realizacji inwestycji,
(e) przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie koncepcji stanowiącej nagrodzoną pracę konkursową, przy czym organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego zlecenia Projektantowi wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian w stosunku do tej koncepcji, jeżeli uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji lub przeznaczenie obiektu.
21.2 Do obowiązków Projektanta w ramach umów zawartych z Organizatorem Konkursu będzie należeć w szczególności:
(a) wykonanie prac projektowych w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo Budowlane, innymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
(b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań osobom wyznaczonym do kierowania inwestycją przez organizatora konkursu,
(c) zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
(d) dostarczenie Organizatorowi konkursu wykonanej dokumentacji w liczbie czterech egzemplarzy, w tym również na nośniku elektronicznym w formacie DWG, DXF oraz DOC, RTF, PDF (teksty).
21.3 Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy, o której mowa w punktach 21.1, 21.2 strony ustalą w wyniku negocjacji. Suma wartości umów, o których mowa w punktach 21.1, 21.2 w tym za wszystkie wykonane prace, dojazdy, transport, diety, uczestnictwo w radach technicznych, nadzór autorski, noclegi, uzgodnienia projektu, badania, mapy projektowe itp. nie powinna przekroczyć 8% zatwierdzonych kosztów inwestycji, a te nie powinny przekroczyć 8,8 mln euro brutto.
21.4 Projektant zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
21.5 Projektant jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością, na kwotę odpowiadającą wartości umowy zawartej z organizatorem konkursu nie mniejszą jednak niż 500.000 euro, obejmującą okres od rozpoczęcia realizacji projektu do chwili niewygaśnięcia rękojmi za wady projektu.
21.6 Projektant odpowiadał będzie z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne utworu, natomiast za wady wykonanego na podstawie jego projektu ponosił będzie odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.
21.7 Projektant oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz, że przy wykonywaniu umowy nie naruszy żadnych praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
22 PRAWA AUTORSKIE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POKONKURSOWEGO.
22.1 Projektant przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na następujących polach eksploatacji, wymienionych w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 06.90.631 z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami), dotyczących w szczególności:
(a) realizacji projektu
(b) utrwalania
(c) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,
(d) wprowadzania do obrotu,
(e) wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich,
(f) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
(g) wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w sposób istotny założeń przestrzennych projektu,
(h) wprowadzania zmian w wystroju wnętrza.
22.2 Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w punkcie 21.1 nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych opracowań, będących przedmiotem umowy.
22.3 Projektantowi zapewnia się nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z projektów będących przedmiotem autorskich praw majątkowych Zamawiającego wyłącznie w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, referencyjnych i promocyjnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik A - WYMOGI PROGRAMOWE I WYTYCZNE
Załącznik B – INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ W FORMACIE CAD, DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ ITP

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 01.07.2010
Dokument oglądany razy: 1402